رد ادعای به روز شدن پرداخت های داروخانه ها

دبیر انجمن داروسازان تهران، موضوع به روز شدن پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان بیمه سلامت را رد کرد و گفت: هنوز طلب اسفند ۹۶ داروخانه ها پرداخت نشده است. محمدرضا دری، در گفتگو با گشت و گذار، موضوع به روز شدن پرداخت های داروخانه ها به ویژه داروخانه های استان تهران را رد کرد […]


دبیر انجمن داروسازان تهران، موضوع به روز شدن پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان بیمه سلامت را رد کرد و گفت: هنوز طلب اسفند ۹۶ داروخانه ها پرداخت نشده است.

محمدرضا دری، در گفتگو با گشت و گذار، موضوع به روز شدن پرداخت های داروخانه ها به ویژه داروخانه های استان تهران را رد کرد و افزود: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت فقط وعده داده است.

وی با اشاره به پرداخت نشدن طلب اسفند ۹۶ داروخانه های استان تهران از بیمه سلامت، گفت: مدیرعامل بیمه سلامت در یک اقدام تبلیغی، موضوعی را مطرح کرده است که واقعیت ندارد.

دری در پاسخ به این سئوال که وضعیت پرداخت های بیمه سلامت به داروخانه های استان تهران در سال ۹۷ چگونه بوده است، افزود: برخی داروخانه ها تا خرداد ۹۷ و برخی نیز تیر ۹۷ را دریافت کرده اند که اکثر داروخانه های استان تهران شامل خرداد ۹۷ بوده اند.

دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: وقتی هنوز سال ۹۶ تسویه نشده است، چگونه ادعا می کنیم که پرداخت های داروخانه ها به روز شده است.

وی در عین حال وضعیت داروخانه های بیمارستانی را به مراتب وخیم تر از داروخانه های شهری دانست و گفت: داروخانه های بیمارستانی اوضاع خرابی دارند، بطوریکه شب ها از ارائه خدمات به بیماران محروم هستند و در نتیجه مردم باید نصف شب در شهر سرگردان شوند.

دری افزود: داروخانه های بیمارستانی از دی و بهمن ۹۶ طلب دارند.