سرعت تجارت با همکاری شرکت حمل و نقل کشتیرانی و راه آهن افزایش یافت

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه همکاری این شرکت با شرکت راه آهن، باعث افزایش سرعت تجارت و ترانزیت خواهد شد، تاکید کرد: همکاری صنایع دریایی و ریلی به نفع کشور خواهد بود.

گشت و گذار نیوز: محسن مالکی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: منافع همکاری صنایع دریایی و ریلی، برد – برد بوده و در نهایت این امر، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

مالکی تاکید کرد: به منظور تقویت خدمات قابل ارائه در حوزه جابجایی و حمل بار از طریق کریدورهای فعال کشور، اقدامات موثری در زمینه سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت ها و توسعه ناوگان ریلی مورد نیاز جهت حمل محمولات کانتینری و غیرکانتینری، از سوی شرکت حمل و نقل ترکیبی در طی دو سال اخیر صورت پذیرفته است که این امر علاوه بر افزایش همکاری فی مابین گروه کشتیرانی و راه آهن، باعث توسعه خدمات حمل و نقل چندوجهی در مسیر کریدورهای طراحی شده در کشور نیز شده است که منافع حاصل از همکاری صنایع دریایی و ریلی، برای ارتقای سطح زنجیره لجستیک کشور بسیار چشمگیر خواهد بود.

به گفته مالکی، حضور واگن های باری شرکت حمل و نقل ترکیبی در کشورهای ترکمنستان، ترکیه و افغانستان و نیز صدور بارنامه های بین المللی SMGS ، نویدبخش توسعه خدمات حمل و نقل بین المللی و یکپارچه در سطح منطقه خواهد بود که این مهم با برنامه ریزی در جهت افزایش سرعت سیر ناوگان باری و نیز ارتقای قابلیت بکارگیری واگن ها در اسرع وقت منجر به توسعه خدمات حمل و نقل دریایی گروه کشتیرانی در آب های آزاد جنوب و دریای خزر در شمال کشور، شده است.

وی ضمن استقبال از سیاست مدیرعامل راه آهن در افزایش سرعت سیر بازرگانی، تصریح کرد: این شرکت آمادگی کامل دارد تا با همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نسبت به افزایش سرعت سیر و حمل از مبدأ بار تا بارگیری بر روی کشتی در بندر یا برعکس، اقدامات لازم را انجام دهد.
منبع: ریل نیوز