سفیر فرهنگ صلح

سفیر فرهنگ صلح

سوسن نیک ذات هستم. کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردی،عضوهیات موسس ومدیرعامل موسسه بیم المللی فرهنگسازان کودکان پارس،مدیر و بنیانگذار نخستین موزه خصوصی وبین المللی و سیار کودک در ایران (سفیران فرهنگ صلح)،بنیانگذار شبکه همسفران صلح ومیراث فرهنگی ملل،عضوهیات مدیره خانه تشکلهای استان خراسان رضوی،مسئول ngoهای کودک در استان خراسان رضوی،رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی پارلمان مشورتی زنان