گیاه درمانی در بیماریهای قلبی- عروقی

گیاه درمانی در بیماریهای قلبی- عروقی

از آغاز تمدن بشری گیاهان نه تنها در طبخ غذاهای مورد استفاده ی انسان ها نقش حیاتی داشته اند، بلکه در درمان های طبی هم همراه انسان بوده اند.گیاه پزشک و گیاه درمانی منشا پیدایش داروهای بسیاری از جمله داروی افدرین بوده است که از گیاه افدرا به دست آمده و یا داروی دگوکسین که