بیهوده برای مکمل های غذایی خارجی هزینه نکنید

بیهوده برای مکمل های غذایی خارجی هزینه نکنید

نماینده صنعت مکمل سازی در کمیسیون قانونی اداره مکمل‌های سازمان غذا و دارو، گفت: کیفیت مکمل های غذایی تولید داخل، به مراتب قابل اعتمادتر از مشابه خارجی است. احمد خارزی، در گفتگو با گشت و گذار، در خصوص کیفیت مکمل های غذایی تولید داخل، افزود: با توجه به نظارت های متعددی که از جوانب مختلف

بیهوده برای خرید مکمل های غذایی خارجی هزینه نکنید

بیهوده برای خرید مکمل های غذایی خارجی هزینه نکنید

نماینده صنعت مکمل سازی در کمیسیون قانونی اداره مکمل‌های سازمان غذا و دارو، گفت: کیفیت مکمل های غذایی تولید داخل، به مراتب قابل اعتمادتر از مشابه خارجی است. احمد خارزی، در گفتگو با گشت و گذار، در خصوص کیفیت مکمل های غذایی تولید داخل، افزود: با توجه به نظارت های متعددی که از جوانب مختلف