کجای کار اقتصاد ایران می‌لنگد؟

کجای کار اقتصاد ایران می‌لنگد؟

رونق تولید نیازمند چهار نهاده «نیروی انسانی»، «سرمایه»، «فناوری» و «مدیریت اقتصادی» است؛ کجای کار اقتصاد ایران می‌لنگد که علیرغم در اختیارداشتن سه نهاده اول، رونق تولید به ثمر ننشسته است؟ دریافت ۱۴ MB به گزارش گشت و گذار، رهبر انقلاب اواخر مردادماه امسال در سخنانی رونق تولید را نیازمند چهار نهاده شامل «نیروی انسانی»،